KORISTIMO SOPSTVENE KAO I KOLAČIĆE TREĆIH LICA KAKO BISMO UNAPREDILI SVOJE USLUGE, PERSONIZOVALI MARKETINŠKE PORUKE ZA VAS, KAO I ZAPAMTILI VAŠE PREFERENCE U VEZI SAJTA. UKOLIKO NASTAVITE DA KORISTITE SAJT PRIHVATATE KORIŠĆENJE KOLAČIĆA NA NAŠEM SAJTU. ZA VIŠE INFORMACIJA (NPR. O TOME KAKO DA ISKLJUČITE KOLAČIĆE) POSETITE NAŠU POLITIKU O KOLAČIĆIMA.

OK
advertisement

Uslovi korišćenja

USLOVI KORIŠĆENJA

 

Uslovi korišćenja usluga dostupnih preko stranice 24kitchen.rs

 

Ovaj dokument sadrži Uslove korišćenja usluga koje FOX Networks Group Bugarska pruža preko stranice 24kitchen.rs i uređuje odnose između FOX Networks Group Bugarska i korisnika usluga dostupnih na stranici 24kitchen.rs.

 

1. Definicije:

 

Izrazi korišćeni u ovim Uslovima korišćenja imaju sledeća značenja:

 

Korisnik - osoba koja ima najmanje 16 godina, a koja koristi usluge dostupne preko stranice 24kitchen.rs.

Dobavljač - FOX Networks Group Bugarska

 

Usluge - svaki pristup informacijama preko stranice 24kitchen.rs

 

Važeći Uslovi korišćenja dostupni su na stranici 24kitchen.rs. Korišćenje usluga dostupnih preko stranice 24kitchen.rs podrazumeva Korisnikovo prihvatanje Uslova korišćenja i svih naknadnih promena u njima. Isključivo osobe koje imaju najmanje 16 godina mogu koristiti usluge dostupne preko navedene stranice.

 

FOX Networks Group Bugarska zadržava pravo promene Uslova korišćenja u svakom trenutku, a Korisnika obaveštava o promenama putem obaveštenja na stranici 24kitchen.rs.

 

2. PREDMET

 

FOX Networks Group Bugarska osigurava Korisniku pristup sadržaju objavljenom na stranici 24kitchen.rs i korišćenje usluga dostupnih preko stranice.

 

 3. PRAVA I OBAVEZE KORISNIKA

 

Korisnik ima pravo da koristi usluge dostupne preko stranice 24kitchen.rs.

 

Korisnik ima pravo da objavljuje materijale i sadržaj na stranici 24kitchen.rs.

 

Korisnik ima pravo da objavljuje sadržaj koji uključuje materijale zaštićene pravom intelektualne  svojine samo ako je Korisnik nosilac prava ili ako ima pravo korišćenja.

 

Korisnik se obavezuje da neće koristiti, prilagođavati, menjati ili distribuirati materijale zaštićene pravom intelektualne svojine dostupne preko stranice, osim u privatne ili nekomercijalne svrhe.

 

Korisnik se obavezuje da koristi usluge dostupne preko stranice na način koji ne ugrožava prava i zakonske interese trećih strana.

 

Korisnik se obavezuje da neće koristiti usluge dostupne preko stranice na način koji ograničava ili onemogućuje korišćenje usluga trećim stranama.

 

Korisnik se obavezuje da prilikom korišćenja usluga dostupnih preko stranice, uključujući objavljivanje sadržaja, neće trećim stranama dati na uvid:

-        informacije koje su protivne zakonu, moralnim pravilima i dobrim namerama

-        informacije i materijale koji vređaju čast i dostojanstvo trećih strana

-        preteći, nedoličan, ponižavajući materijal

-        pornografski materijal

-        informacije i materijale koji narušavaju prava trećih strana, uključujući, ali ne ograničavajući se na autorska prava

-        materijale koji sadrže poverljive informacije

 

Korisnik se obavezuje da neće objavljivati mišljenja koja su vulgarna, gruba, seksistička, rasistička ili na bilo koji drugi način ponižavajuća.

 

4. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

 

U meri u kojoj je stranica 24kitchen.rs  namenjena za zabavu, FOX Networks Group Bugarska ne snosi odgovornost za verodostojnost, potpunost i ažurnost informacija dostupnih preko stranice, kao ni za ispunjenje očekivanja Korisnika o kvalitetu usluga i prikladnosti informacija za određene svrhe.

 

FOX Networks Group Bugarska ne garantuje kvalitet osiguranih usluga i ne snosi odgovornost u slučaju da iste nisu osigurane.

 

FOX Networks Group Bugarska neće snositi odgovornost za štetu učinjenu Korisniku prilikom korišćenja ili nemogućnosti korišćenja informacija preko stranice.

 

FOX Networks Group Bugarska neće snositi odgovornost za štetu učinjenu Korisniku prilikom zaustavljanja, prekida ili promena usluga osiguranih preko stranice.

 

FOX Networks Group Bugarska neće snositi odgovornost za štetu učinjenu Korisniku prilikom radnji trećih strana, uključujući nedopušteni pristup i instaliranje virusa.

 

FOX Networks Group Bugarska neće snositi odgovornost za informacije koje sadrže stranice dostupne korisnicima preko linkova objavljenih na stranici 24kitchen.rs, reklamnih materijala i oglasa, ni za kvalitet proizvoda ili sadržaj usluga dostupnih na tim stranicama ili preko tih stranica, kao ni za generalnu dostupnost stranica trećih strana ili materijala preko kojih su korisnici dobili pristup preko stranice 24kitchen.rs.

 

FOX Networks Group Bugarska neće snositi odgovornost za štetu učinjenu Korisniku u vezi sa odnosima koji su nastali između Korisnika i trećih strana posredstvom takvih informacija, proizvoda i usluga.

 

 

5. INTELEKTUALNA SVOJINA

 

Prilikom korišćenja usluga preko stranice 24kitchen.rs, Korisnik ima pristup materijalima zaštićenim pravom intelektualne svojine koji pripadaju FOX Networks Group Bugarska ili strani koja je ta prava prenela na FOX Networks Group Bugarska. Korisnik nema pravo da koristi ili distribuira materijale zaštićene pravom intelektualne svojine dostupne preko stranice, osim u privatne i nekomercijalne svrhe.

 

Sva prava intelektualne svojine nad informacijama i materijalima objavljenim na ovoj internet stranici zaštićena su Zakonom o autorskom i srodnim pravima, te će se svaka njihova neovlašćena upotreba smatrati kršenjem navedenog zakona i biće podložna građanskopravnoj, administrativnoj i prekršajnoj odgovornosti, u skladu s primenjivim zakonom.

 

 6. OBJAVLJIVANJE SADRŽAJA

 

Kada Korisnik na stranici objavi sadržaj, uključujući tekst, grafiku, video ili audio („Sadržaj"), time prenosi sva prava na FOX Networks Group Bugarska u skladu sa zakonom, dopuštajući neograničeno korišćenje tog Sadržaja bez prava da potražuje bilo kakve naknade od FOX Networks Group Bugarska, uključujući, ali ne ograničavajući se na pravo na korišćenje, reprodukciju, izmenu, prilagođavanje, objavljivanje, prevod, izradu novog materijala, distribuciju, izvođenje, postavljanje i korišćenje svih autorskih i producentskih prava u odnosu na Sadržaj u celom svetu i u svim medijima sada poznatim ili kasnije razvijenim, na najduži mogući zakonski rok. U slučaju da ne želite da prenesete prava na FOX Networks Group Bugarska, molimo da ne objavljujte Sadržaj na stranici.

 

Objavljivanjem Sadržaja na stranici Korisnik garantuje:

-        (originalnost) - Sadržaj je originalan i Korisnik je vlasnik autorskih prava;

-        (nepostojanje zakonskih prekršaja) - ništa u Sadržaju nije nepristojno, ne sadrži klevete, uvredljivo i ne ugrožava prava na izvođenje, pravo svojine, moralna prava, autorska prava, lični integritet, prava na objavljivanje i sva druga prava trećih strana;

-        (ograničenja i naknade) - FOX Networks Group Bugarska može reprodukovati, emitovati i na bilo koji drugi način koristiti Sadržaj i prava koja su ovim dogovorom predana bez ograničenja ili naknade dotičnom Korisniku ili trećim stranama;

-        (treće strane) - Korisnik koji je objavio Sadržaj dobio je sva nužna dopuštenja za predaju informacija od svih strana koje su u vezi sa Sadržajem i korišćenje Sadržaja od strane FOX Networks Group Bugarska neće ugroziti prava trećih strana.

 

7. NAKNADA ŠTETE

 

Korisnik se obvezuje da će obeštetiti FOX Networks Group Bugarska za svu štetu, uključujući pravne troškove, koji nastanu prilikom korišćenja usluga dostupnih preko stranice 24kitchen.rs, a kojima se krše zakoni ili važeći Uslovi korišćenja.

 

Ukoliko Korisnik krši zakon ili ove Uslove korišćenja, FOX Networks Group Bugarska ima pravo da zabrani Korisniku pristup uslugama obezbeđenim preko stranice 24kitchen.rs.

 

8. NEVALJANOST

 

U slučaju da se utvrdi da je bilo koja odredba ovih Uslova korišćenja nevažeća zbog neusklađenosti sa zakonom, to neće dovesti do ništavosti svih Uslova korišćenja.

 

9. PRAVNI POSTUPAK

 

Ovi Uslovi korišćenja regulisani su odgovarajućim zakonima i tumače se u skladu sa istim. Svi sporovi će se rešavati pred nadležnim ovlašćenim sudovima.